Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Գուլեան, Գէորգ (Goulian, Kevork A.B.)
Title: Elementary modern Armenian grammar
Publisher (standardized): David Nutt, Brentano's, Julius Groos
Place (standardized): Lodon. New York. Heildergerg
Year of Publication: 1902
Notes: [Ժամանակակից հայերենի տարրական քերականություն: Լոնդոն-Նյու-Յորք]: Elementary modern Armenian grammar by Kevork H. Gulian A. B. Instructor in Anatolia College Marsovan (Merzifoun). (Method Gaspey-Otto-Sauer).
Տիտղոսաթերթը՝ անգլերեն: Բնագիրը հայերեն և անգլերեն: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է VIII, 196:
Շարվ. 16,5X9,5 սմ։
8 չհ., VI, 1 չհ., 196 էջ։
File size: 36.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia