Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մարաղեան, Տաճատ
Title: Կանանց խնդրի առթիւ
Publisher (standardized): տպ. Մ. Շարաձէ եւ ընկ.
Publisher (as it is on book): Տպարան Մ. Շարաձե եւ ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1901
Notes: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է հարցականով, առանց տպարանի:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շարվ. 13,5x8 սմ։
64 էջ ։
File size: 11.6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia