Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մաղաքեան, Գէորգ
Title: Մայր եւ երեխայ
Publisher (standardized): տպ. Մովսես Վարդանյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մ. Վարդանեանի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1903
Notes: Կազմեց Բժ. ուս. Գէորգ Մաղաքեան:
Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է հարցականով:
Շարվ. 14,5X9 սմ։
137, Գ, 1 չհ էջ ։
File size: 38.2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia