close this section of the library Բաբայեան, Խաչատուր
View the document Բանաստեղծութիւններ: Հտ. 1 (1904, տպ. Հերմես)
View the document Վաղաժամ մահ