close this section of the library Բաբգէն Վարդապետ (Աղաւելեան Բաբգէն)
View the document Ս. Էջմիածնի կալուածները ու նրանց բարեկարգութեան ծրագիրը