close this section of the library Եպիփան Կիպրացի
View the document Եպիփան Կիպրացու «Ἒκθεσις πρωτοκλησιῶν πατριαρχῶν τε καὶ μητροπολιτῶν»