close this section of the library Թորամանեան, Թ.
View the document Էջմիածնի տաճարը
View the document Պատմական հայ ճարտարապետութիւն