close this section of the library Մնացականեանց, Սիմէօն
View the document Հատընտիր աղօթքներ Հայաստանեայց Ս. Եկեղեցւոյ հանդեձ ռուսերէն թարգմանութեամբ