close this section of the library Մովսէս Խորենացի
View the document Սրբոյ հօրն մերոյ Մովսէսի Խորենացւոյ Պատմութիւն հայոց