close this section of the library Յովհաննէսեան, Սեղբեստրոս
View the document Աղօթագիրք ըստ ժամանակագրութեան Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ