close this section of the library Անճէլ, Ճ. Թ.
View the document Տասներկու դասեր կենդանիներու քաղցրութիւն ցուցնելու վրայ