Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Վարդանեան, Միքայէլ
Title: Վերածնւող հայրենիքը եւ մեր դերը
Publisher (standardized): Հրատ. Հ. Յ. Դաշնակցութեան
Publisher (as it is on book): Հրատ. Հ. Յ. Դաշնակցութեան
Place (standardized): Ժնև
Place (as it is on book): Ժընև
Year of Publication: 1910
Notes: (Դաշնակցութեան 20-ամեակի առիթով): I:
Տպակից է՝ Բողոքը նորագոյն պատմութեան մէջ (1911) գրքին:
Շարվ. 14,5x9 սմ։
16 թ. չհ. նկ., 414, 2 չհ. էջ:
File size: 76,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia