Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Վարդանեան, Միքայէլ
Title: Բողոքը նորագոյն պատմութեան մէջ
Publisher (standardized): Հրատ. Հ. Յ. Դ.
Publisher (as it is on book): Հրատարակութիւն Հ. Յ. Դ.
Place (standardized): Ժնեւ
Place (as it is on book): Ժընեվ
Year of Publication: 1911
Notes: Տպակից է՝ Վերածնւող հայրենիքը եւ մեր դերը (1910) գրքին:
Շարվ. 14x9 սմ։
339, 1 չհ. էջ, 4 թ. դիմանկ., նկ.:
File size: 58,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 93528-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia