close this section of the library Տէմիրեան, Կ.Ս.
View the document Գործնական տարերք բնագիտական եւ բնապատմական գիտութեանց