close this section of the library Տէր-Դաւթեանց, Կամսար
View the document Բանաստեղծութիւններ (1903, Տէր-Դաւթեանց, Կ.)
View the document Ծոցի երգարան