close this section of the library Աստուրեան, Յարութիւն
View the document Քաղաքական վերաբերութիւններ ընդմէջ Հայաստանի եւ Հռովմայ 190 էն ն. ք. մինչեւ 428յ. ք.