close this section of the library Փափազեան, Վրթանես
View the document Աբաղայի դաշտում
View the document Ալէմգիր
View the document Երկու թռչուն
View the document Էմմա
View the document Թռչող խոզը
View the document Խելօք աքաղաղներ եւ դրախտ
View the document Խենթը (1903)
View the document Հանրագիտակ ալպօմ 1908
View the document Մեծ փականք եւ առիւծի մահը
View the document Պայտառի հոգին եւ անկեղծ ընծայ
View the document Պատմուածքներ թիւրքահայերի կեանքից
View the document Պատմութիւն հայոց գրականութեան (1910)
View the document Պատմւածքներ
View the document Վիշապ եւ ուրիշ զրոյցներ
View the document Տպաւորութիւններ Նուխուց