close this section of the library Փորթուգալեան, Մկրտիչ
View the document Քառասուն տարուան աշխատաւորը Մկրտիչ Փորթուգալեան