close this section of the library Ֆարրար
View the document Քրիստոնէութեան արշալուսին կամ պատկերներ Ներոնի ժամանակից
View the document Ֆարրարի քարոզներ