close this section of the library Կիլիկիա
View the document Ամփոփում ատենագրութեան երեսփոխանական ժողովի Ամերիկայի Հայաստանեայց Առաքելական Սբ. եկեղեցւոյ