close this section of the library Նուպար Քափամաճյան
View the document Ցուցակ Տփխիսեցի Աբգար Յովհաննիսեանի հայերէն ձեռագրերի