Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Զ[գոնյան], Մ[իհրան] (Մ. Զ.)
Title: Արտասուաթոր
Publisher (standardized): տպ. Վզաիմնոստ
Publisher (as it is on book): Տպագր. Վզայմնոսթի
Place (standardized): Վառնա
Place (as it is on book): Վառնա
Year of Publication: 1901
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ: Հեղինակի անվան եւ ազգանվան բացումը կատարված է Ա.Ղազիկյանի մատենագիտությունից:
Շարվ. 11x4 սմ։
32 էջ։
File size: 9,33 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 2336
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia