close this section of the library Գրիգոր Ճիհանյան
View the document Ջահակիր
View the document Տիգրանակերտի նահանգի ջարդերը եւ քիւրտերու գազանութիւնները