close this section of the library Խ. Բարխուդարյան
View the document Վաղարշապատը եւ Ս. Էջմիածինը իրենց սկզբնական տեղումն են