Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Օրացոյց 1903 թուականին Քրիստոսի եւ ի սկզբնաւորութեան ազգին հայոց ի Հայկայ 4003 եւս եւ տօմարաշինութեան ազգիս՝ ՌՅԾԲ=1352 և ՌՅԾԳ=1353 հանդերձ գուշակութ. օդոց
Publisher (standardized): տպ. Ա.Ս. Գուլամիրյանցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարան Ա.Ս. Գուլամիրեանց
Place (standardized): Երևան
Place (as it is on book): Երեւան
Year of Publication: 1902
Notes: ԺԷ տարի: Հրատ. Աբգար Ստեփաննոսեան Գուլամիրեանց:
Տիտղոսաթերթը` գծափակ: Շապկի վրա` «Օրացոյց թ. 1903 Ք. եւ Տօմարաշինութեան Ազգիս՝ ՌՅԾԲ=1352 և ՌՅԾԳ=1353 Հանդերձ Գուշակութ. օդոց: ԺԷ տարի»:
Շարվ. 9x9,5 սմ։
112 էջ, նկ. ։
File size: 18.8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia