Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Կռան
Publisher (standardized): տպ. «Լույս»
Publisher (as it is on book): Տպարան «Լոյս»
Place (standardized): Երևան
Place (as it is on book): Երեւան
Year of Publication: 1911
Notes: Երգիծաբանական ժողովածու: Հատոր I: Հատորի տվյալը վերցված է շապիկից: Խմբագիր-հրատարակիչ՝ Մուշեղ Բագրատունի: Շապիկը՝ նկարազարդ, վրան՝ Тифлисъ лит. Р. Шахбазянца.
Շարվ.՝ 35x26 սմ։
V, 250, 11 չհ. էջ։
File size: 80,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia