Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Միտք
Publisher (standardized): տպ. Լույս Արշակ Հակոբյանցի եւ որդիներ
Publisher (as it is on book): Տպարան «Լոյս» Արշակ Յակովբեանցի և որդիք
Place (standardized): Երեւան
Place (as it is on book): Երեւան
Year of Publication: 1910
Notes: Զուտ գիտական եւ փիլիսօփայական ժողովածու: Խմբագրեց եւ հրատարակեց Ե. Ֆրանգեան: Мысль. Научно-философскiй сборникъ. Ред-изд. Е. Франгянъ.
Շարվ. 17x11 սմ։
336 էջ։
File size: 95,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia