Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բաբիեան, Սիմ[ոն]
Title: Բանաստեղծութիւններ
Publisher (standardized): տպ. Պուշկինյան
Publisher (as it is on book): «Պուշկինյան տպարան»
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս.-Պետերբուրգ
Year of Publication: 1904
Notes: (Հրատարակութիւն Յովհաննէս Դաւթեանի N 2):
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ. 12X8 սմ։
60, 2 չհ. էջ։
File size: 8.19 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia