Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Թ[ոփչյան], Ե.
Title: Մեծն Ներսէս
Publisher (standardized): տպ. Պուշկինյան
Publisher (as it is on book): Պուշկինեան արագատիպ տպարան
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս.- Պետերբուրգ
Year of Publication: 1903
Notes: Համառօտ կենսագրութիւն 1 պատկերով: Կազմեց Ե. Թ.: (Յայտնի մարդկանց կենսագրութիւններ: Հրատ. Յովհաննէս Արամեանցի):
Ա. Ղազիկյանը հեղինակ նշել է Թոփչյան Երվանդ:
Շարվ. 16X8,5 սմ։
36, 1 չհ. էջ, 1չհ. թ. դիմանկ.։
File size: 9.10 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia