Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Պետրով, Գր. (Պետրօվ)
Title: Նոր լոյս
Publisher (standardized): տպ. Պուշկինյան
Publisher (as it is on book): "Պուշկինեան Տպարան"
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս.-Պետերբուրգ
Year of Publication: 1904
Notes: Մանր պատմուածքներ: (Ռուսերէնից: Մեր էժանագին գրադարանը N 5): Գր. քահ. Պետրօվ: Հրատ. տիկին Զաբելի:
Շապիկի վրա` 1905:
Շարվ. 13X8 սմ։
108 էջ, նկ.։
File size: 40.7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia