Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Համբարձումեան, Հ[ամազասպ]
Title: Անհունի էջերում
Publisher (standardized): տպ. Պուշկինյան
Publisher (as it is on book): «Պուշկինյան արագատիպ» տպարան
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս.-Պետերբուրգ
Year of Publication: 1904
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ. 14,5X5 սմ։
134 էջ, նկ.։
File size: 26.7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia