Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բուդուղեան, Արտաշես
Title: Մանկավարժական համառօտ զրոյցներ
Publisher (standardized): տպ. Պուշկինյան
Publisher (as it is on book): «Պուշկինեան արագատիպ» տպարան
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս.-Պետերբուրգ
Year of Publication: 1901
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ և ասույթներ կնոջ մասին:
Շարվ.` 15x9 սմ։
Զ, 70 էջ։
File size: 14,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia