Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Վիմական տարեգիր
Publisher (standardized): տպ. Կայսերական գիտությունների ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Տպարանն Գիտութեանց ճեմարանի Կայսերականի
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս.-Պետերբուրգ
Year of Publication: 1913
Notes: Տիտղթ. Ա՝ Лътопись на камняхъ. Собранiе-указатель армянскихъ надписей. Составилъ К. Костанянцъ. Bibliotheca Armeno-Georgica. II. Сборникъ древне-армянскихъ и древне-грузинскихъ текстовъ, издаваемыхъ Императорскою Академiею Наукъ.
Տիտղթ. Բ՝ Վիմական տարեգիր: Ցուցակ ժողովածոյ արձանագրութեանց հայոց: Կազմեաց Կ. Կոստանեանց: Bibliotheca Armeno-Georgica. II.
Շարվ. 18,5x11,5 սմ։
XXXI, 1 չհ., 292, 2 չհ. էջ։
File size: 22 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, Bloomington, Indiana University Libraries
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com