Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Սենտ-Իլեր, Ք.
Title: Բու
Publisher (standardized): տպ. Պուշկինյան
Publisher (as it is on book): «Պուշկինյան տպարան»
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս.-Պետերբուրգ
Year of Publication: 1903
Notes: Թարգմ. ռուսերենից:(Նուէր մանուկներին):
Տիտղոսաթերթը` գծափակ:
Շարվ. 16,5x10,5 սմ։
23 գծափակ էջ, նկ. ։
File size: 8.51 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia