close this section of the library Սոֆիա
View the document Բառարան պուլկարերէն-հայերէն-տաճկերէն
View the document Հայրենի թանգարան