Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մ. Զառաֆեան
Title: Ինչպէս հիմնենք սպառողական ընկերութիւններ գիւղում
Publisher (standardized): տպ. եղբ. Մարտիրոսյանների
Publisher (as it is on book): Տպարան Եղբ. Մարտիրոսեանների
Place (standardized): Ախալցխա
Place (as it is on book): Ախալցխա
Year of Publication: 1917
Notes: Հայ յեղ. դաշնակցութիւն: Գրադարան «Շարժում»-ի N 1: Կազմի վրա՝ զարդանախշ:
Շարվ. 9,5X6 սմ։
47 էջ։
File size: 6,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, ԱԳՀ-14
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia