Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Աւետարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1906
Notes: Աւետարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի Իւղաբերից, Հանգստեան, Բժշկութեան, Տաճարի, Խաչելութեան, Անդաստանաց, Քառասնօրեայ Գալստեան, Ս. Զատկի, Խաչվերացի եւայլն եւայլն: Տիտղթ. զարդափակ, վրան զարդ:
Շարվ. 25x15,5 սմ։
49 զարդափակ, երկսյուն էջ։
File size: 36,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 3-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia