Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Առաքելեան, Համբարձում (Շահրիար)
Title: Արամի պսակը
Publisher (standardized): տպ. Ս. Սողոմոնյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Ս. Սողոմոնեանի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1906
Notes: (Հայ-թրքական ընդհարումներից մի պատկեր): Հրատ. Վարդանի: (Արտատպած «Մշակ»ից):
Շարվ. 11,5X7 սմ։
34 էջ։
File size: 15.1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia