Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Աբեղեան, Մ[անուկ]
Title: Աշխարհաբարի քերականութիւն
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1906
Notes: Դասագիրք ստորին դասարանների համար: Յօրինեց դոկտ. փիլ. Մ. Աբեղեան ուսուցիչ Ս. Էջմիածնի Գ. Ճեմարանի:
Շարվ. 16X10 սմ։
Է, 1 չհ., 168 էջ։
File size: 99.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia