Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Խան-Ազատ
Title: Ինչպես պետք է կազմել սահմանադրութիւնը
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Ելեքտրաշարժ տպարան «Հերմէս» ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1906
Notes: Կազմեց Խան-Ազատ: Հրատ. Լ. Լ. Քեահիաեանի:
Շարվ. 15x9 սմ։
56 էջ։
File size: 4,70 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia