Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Սայապալեան, Ժագ (Փայլակ)
Title: Առաջին սէրը
Publisher (standardized): տպագր. Վահրամ եւ Հրաչյա Տեր-Ներսիսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Վ. եւ Հ. Տէր-Ներսէսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1906
Notes: Վէպ: Տիտղթ. վրա զարդ:
Տպակից է` Անրջանք (1904); Քրիզանթէմ (1908); Կապուտիկը (1910) գրքերին:
Շարվ. 14x9 սմ։
83 էջ։
File size: 13,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia