Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Զոմբարտ Վերներ
Title: Բանուորական հարց
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Տպարան ՚՚Հերմէս՚՚
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1906
Notes: Հեղինակի յատուկ թույլտւութեամբ գերման. թարգմ. Արտաշէս Աբեղեան:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 12X7,5 սմ։
151, 1 չհ. էջ։
File size: 43.7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia