Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աւագեան, Գասպար
Title: Սաստ մոլութեանց
Publisher (standardized): տպ. Թադևոս Տիվիճյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Տիվիտճեան Թադէոսի` Քիւրքճի խան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1863
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Մատթէոսի առաջնոյ Վեհափայլ Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց: Ի տեղապահութեան պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Տ. Ստեփաննոսի արքեպիսկոպոսի:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 12x6,5 սմ։
37 զարդափակ էջ:
File size: 2,57 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia