փակիր գրադարանի այս բաժինը Գալէմքեարեան, Գրիգորիս
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական մեկնութիւն Առաքելական Աթոռոյ Սահմանադրութեան, որով տուեալ վճռոց դատակնիք սահմանաւորին ի պէտս խոստովանահարց
Դիտել փաստաթուղթը Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց հրատարակեալ ի Մխիթարեան միաբանութենէ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայ լրագրութեան ի սկզբանէ մինչեւ մեր ժամանակը: Հտ. Ա