Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գալէմքեարեան, Գրիգորիս
Title: Պատմութիւն հայ լրագրութեան ի սկզբանէ մինչեւ մեր ժամանակը: Հտ. Ա
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիեննա
Year of Publication: 1893
Notes: Ա. Շրջան. ի սկզբանէ հայ լրագրութեան (1794) մինչեւ 1840: Բ. Շրջան. 1840 էն մինչեւ 1860: (Ազգային մատենադարան Թ):
Շարվ. 13x7,5 սմ։
232 էջ։
File size: 33,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia