փակիր գրադարանի այս բաժինը Գրիգոր Մագիստրոս Պահլաւունի
Դիտել փաստաթուղթը Տաղասացութիւնք Գրիգորի Մագիստրոսի Պահլաւունւոյ