փակիր գրադարանի այս բաժինը Գրիգորեան Յովհան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին մասն քերականութեան յորում պարունակին հոլովմունք անուանց, դերանուանց... հայերէն, տաճկերէն