Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Եունկ Էտուարտ
Title: Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Սուրբ Ղազար Մանասթըրընտա Պասմա
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիք շէհրինտէ
Year of Publication: 1858
Notes: Ինկիլիզ լիսանինտէն ֆրանգսըզ լիսանինէ՝ Լը Թուրնէօր նամ ֆրանչալընըն էյլէտիյի թէրճիւմէտէն, Ըսթամպօլտա Տանիմարգա պաշ թէրճումանը պարօն Յոհաննէս Էրէմեան իշպու լիսանի թիւրքիյէ թէրճիւմէ էյլէմիշ տիր։ Ճիլտի էվվէլ = Յունգ փիլիսոփայի գիշերները: Մասն առաջին: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից : Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Լույս է տեսել երեք գրքով մեկ կազմում: [3-րդ տպագրութիւն]:
Գրքի սկզբում զետեղված է փոքրիկ առաջաբան՝ «Տիպաճէ» վերնագրով, ուր տրվում է հեղինակի կենսագրությունը, սկսվում է հետևյալ տողերով. «Ինկիլիզ քիլիսէսի քէշիշլէրինտէն Էտուարտ Եունկ նամ Ֆէյլէսօֆ 1684 թարիխինտէ տիւնեայէ կէլիփ...»։
Շարվ. 13x7 սմ։
1 թ. ներդիր նկար, 4 չհ., 7-183 էջ, նկ.։
File size: 23 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, 287-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia