փակիր գրադարանի այս բաժինը Եպիփան Կիպրացի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք հերձուածոց