Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Եփրեմ Խուրի Ասորի
Title: Գիրք աղօթից
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1870
Notes: Ասացեալ Սրբոյն Եփրեմի Խուրին Ասորւոյ: Տպագրութիւն չորրորդ: Բնագրից առաջ՝ «Ի հայրապետութեան Ս. Էջմիածնի Տ.Տ. Գէորգայ վեհափառ ս. կաթուղիկոսէ, հրամանաւ պատրիարքի Սրբոյ Երուսաղէմի տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի, ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ տ. Մկրտչի սրբազան արքեպիսկոպոսի»: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 9x4 սմ:
351 էջ, նկ.,:
File size: 49,6 МБ
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Bonn : Universitäts- und Landesbibliothek
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://www.ulb.uni-bonn.de